Submissions

With finalists, special recognitions.

Name Downloads Designer(s)
AntCrypt v0 PDF Markus Duermuth, Ralf Zimmerman
Argon and Argon2 v3 PDF Alex Biryukov, Dmitry Khovratovich
battcrypt v0 PDF Steve Thomas
Catena v5 PDF Christian Forler, Stefan Lucks, Jakob Wenzel
Catfish Bo Zhu, Xinxin Fan, Qi Chai, Guang Gong
Centrifuge v0 PDF Rafael Alvarez
EARWORM v0 PDF Daniel Franke
Gambit v1 PDF Krisztián Pintér
Lanarea v0 PDF Haneef Mubarak
Lyra2 v3 PDF Marcos A. Simplicio Jr, Leonardo C. Almeida, Ewerton R. Andrade, Paulo C. F. dos Santos, Paulo S. L. M. Barreto
M3lcrypt Isaiah Paul Makwakwa
Makwa v1 PDF Thomas Pornin
MCS_PHS v2 PDF Mikhail Maslennikov
Omega Crypt v0 PDF Brandon Enright
Parallel v1 PDF Steve Thomas
PolyPassHash v1 PDF Justin Cappos, Santiago Torres Arias
POMELO v3 PDF Hongjun Wu
Pufferfish v2 NO PDF Jeremi Gosney
RIG v2 PDF Donghoon Chang, Arpan Jati, Sweta Mishra, Somitra Kumar Sanadhya
Schvrch v0 PDF Rade Vuckovac
Tortuga v0 PDF Teath Sch
TwoCats v0 PDF Bill Cox
Yarn v2 PDF Evgeny Kapun
yescrypt v2 PDF Alexander Peslyak